Relationel koordinering

Hvordan kan ledere og koordinatorer facilitere relationel koordinering mellem fagpersoner – på tværs af enheder?

 

Vil I intensivere samarbejdet om fagligt komplekse borgerforløb/opgaver? Skal du lede samarbejds-møderne?

Det kræver en struktur hvor 1) de rette fagfolk mødes tilpas hyppigt og 2) møderne faciliteres

Du introduceres til en forskningsbaseret, men praktisk tilgang, der består af:

1) En enkel samarbejdsstruktur, som fremmer, at du kan skabe relationel koordinering via

2) Fem centrale faciliteringsværktøjer:

  • Relationel mapping
  • Storyboard
  • Sæt fælles kontekst/dagsorden
  • Skab kollektiv intelligens
  • Debrief: det korte opfølgningsmøde

Oplæg/workshop: Skriv til mig på fairproces@fairproces.dk

——

Facilitering af relationel koordinering – hvorfor?

Seneste praksisforskning. Fem konkrete værktøjer.  

Oplæg/workshop for ledere og koordinatorer: Hvorfor bruge 2 timer på at høre om fem konkrete faciliteringsværktøjer + en intro til en nødvendig ny-fortolkning af relationel koordinering…udvidet med forskningen i kollektiv intelligens?  Mit paper om denne tilgang præsentereres på dette års forsker-praktiker-konference. Baseret på dansk aktionsforskning.

De der har brugt dette system af værktøjer giver topkarakter for brugbarhed og effekt. Lederens facilitering øger i væsentlig grad kvaliteten i gruppens samarbejde (ift dimensionerne i relationel koordinering) og beslutningskvalitet.

Relationel koordinering 2.0: Relationel koordinering 1.0 er (Gittels) forskning i syv egenskaber ved tværfaglig koordinering, som øger chancen for at skabe gode resultater i kerneopgaven.

Relationel 2.0 er istedet baseret på aktionsforskning. Resultatet er konkret viden om, hvordan du bruger ledelsesværktøjer og strukturer, der i praksis hjælper (midlertidige) grupper med at skabe fælles mål, én plan og rettidig handling. I min aktionsforskning har jeg haft fokus på (fagligt) komplekse borgerforløb med deltagere fra flere enheder.

Hvad er det nye? Vi har altid haft tværfagligt samarbejde!  “Vi troede vores samarbejde var præget af relationel koordinering….indtil vi prøvede det.”  Det er et typisk udsagn fra deltagere i arbejdsgruppe, som faciliteres med de fem værktøjer.

Mit ekspertisefelt er facilitering (med en systemisk forankring).

Forskningen i “relationel koordinering” og “kollektiv intelligens” i (midlertidige) grupper udpegede de vigtigste elementer i et samarbejde som disponerer for høj kvalitet i beslutninger og fremskridt i borgerforløb.  Men ikke hvad du som ledere eller koordinator kan gøre for at skabe det. Det var den helt store barriere i relationel koordinering 1.0. Jeg har udviklet og tilpasset (systemiske) faciliteringsværktøjer, som gør det muligt for ledere og koordinatorer at påvirke disse elementer via deres facilitering af gruppens samarbejde. Afprøvet i en dansk kommunal kontekst i mere end 24 borgerforløb.

Læs en introduktion til relationel koordinering 1.0 (se artikel nedenfor).

Hvad er relationel koordinering?

Hvad er relationel koordinering?

 

 

 

 

 

 

 

Hvis I i større skala skal lave tværgående organisationsforandringer, så anbefaler jeg min bog “Byg bro mellem siloerne” (se nedenfor).

Byg bro mellem siloerne

1.9.2016: Byg bro mellem siloerne” Læs den hvis du skal lede tværgående forandringer og styrke relationel koordinering i tværgående samarbejde

 

 

Læs Bo Vestergaard: Relationel koordinering – en introduktion. Tidsskriftet Relationel Praksis. August, 2014.

Professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard kobler fair proces ledelse og relationel koordinering: Brug fair proces til forandringsledelse af relationel koordinering

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard beskriver nu fair proces som et koncept for design og ledelse af forandringer, der har til formål, at øge relational koordinering, kerneydelsens kvalitet og produktivitet:

“1. Fair process as a method for designing and leading change, and

2.  relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”

Jody Hoffer Gittell & Bo Vestergaard, New York University, April 2014

 

 

 

Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards "1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively." April 2014

Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards “1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”
April 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fair proces er et konkret bud på hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at løse vanskelige udfordringer og styrke organisationens sociale kapital.”

Tage Søndergård Kristensen. Forsker og medforfatter på Hvidbogen (2008) “Virksomhedens sociale kapital.

 

Læs Organizational Prototypes that Fosters Relational Coordination: Briging not busting silos (forskerkonference august 2014)

 

Hvad er relationel koordinering?

Relationel koordinering er en evidenbaseret teori om samarbejde mellem fagprofessionelle på tværs af ledelsesområder og effekterne på opgaveløsningens samlede kvalitet, effektivitet og de ansattes arbejdsglæde (Gittell 2009: High Performance Health Care).Teorien er  – med afsæt i studier af flere tusinder tværgående arbejdsprocesser – udviklet af Jody Hoffer Gittell. Gittell er  professor ved Brandeis University, tidligere direktør for MIT-leadership Centre og direktør for  videnscentret Relationel Coordination Research Collaborative  (www.relationalcoordination.org), som jeg er tilknyttet.

Relationel koordinering handler om, at syv egenskaber ved fagprofessionelles kommunikation og koordination i tværgående arbejdsprocesser har afgørende betydning for kerneydelsen kvalitet, effektivitet og de ansattes jobtilfredshed . Relationel koordinering handler om social kapital: evnen til at samarbejde på en basis af gensidig tillid, hvor de beslutninger, der træffe opleves retfærdige (fair proces, procesretfærdighed, processuel retfærdighed).  Se Gittell præsentere relationel koordinering i 3 videoer her

Læs Bo Vestergaard´s artikel  “Relationel koordinering_introduktion til professor Gittells evidensbaserede teori om medarbejderens koordinering i komplekse, tværgående arbejdsprocesser.”

Gittell dokumenterer i flere studier af luftfart, sundhedsvæsnet og omsorgssektoren, at 7 egenskaber ved medarbejderens koordinering og kommunikation i tværgående arbejdsprocesser har signifikant betydning for kerneydelsens samlede kvalitet og effektivitet samt de ansattes jobtilfredshed (Gittell 2009: High Performance Health Care). Gittell dokumenterer høj performance når de ansatte aktivt koordinerer på basis af:

Fælles mål på tværs af funktioner og afdelinger. Ikke kun målet for egen funktion/afdeling

Fælles viden om den tværgående arbejdsproces i sin helhed. Ikke blot egen funktions/afdelings del i processen

Gensidig respekt: de skal kunne se hvordan egen og andres opgaveløsning bidrager til den tværgående arbejdsproces og det fælles mål og aktivt koordinerer med andre når egen opgaveløsning påvirker andres i den tværgående arbejdsproces

Samtidig kan Gittell dokumenterer, at graden af kommunikationens hyppighed, timing, præcision og fokusering på problemløsning har signifikant betydning for koordineringens kvalitet. Samlet kan man sige, at relationel koordinering er at kommunikere og koordinere med hinanden for at integrere egen opgaveløsning med andres med fokus på at nå et fælles mål. Der er evidens for, at når graden af relationel koordinering øges, er det en fundamental arbejdsprocesforbedring, der gør det muligt for en gruppe, afdeling og på tværs af afdelinger, at øge effektiviteten og levere højere kvalitet i kerneydelsen.

Hvordan kommer vi  i gang med at øge relationel koordinering indenfor mit ledelsesområde?

For at besvare det spørgsmål har Gittel oprettet sit videnscenter Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University, hvor er tilknyttet som partner. Det betyder at jeg hver måned deltager i videokonferencer med forskere og førerende praktikere i USA, hvor vi drøfte erfaringer med at øge relationel koordinering. Desuden deltager jeg årligt i videnscentrets seminarer og træningsforløb, der har afsæt i den nyeste, dokumenterede viden om hvilke procesdesigns og metoder, der skaber de bedste resultater. Jeg deltager i flere projekter, hvor deltager fra sundhedsvæsnet, den kommunale sektor og den private sektor stræber efter, at øge kerneydelsens kvalitet og effektiviteten hvormed den frembringes. I fjorten af delprojekterne er der følgeforskning, der dokumenterer effekten på kerneydelsens kvalitet, effektivitet samt relationel koordinering og social kapital. Fair proces er en integreret tilgang til ledelsen af forandringerne. Relationel guider hvilke løsninger, der skal vælges.

For at komme i gang med at øge relationel koordinering i din organisation skal du:

1) Identificer en tværgående arbejdsproces, der er karakteriseret ved en høj grad af gensidig afhængighed mellem professionelle funktioner i og på tværs af lederes ansvarsområder. Gerne en tværgående arbejdsproces, hvor der er en høj grad af uforudsigelighed og et stort tidspres.

2) Entrer med en proceskonsulent med indsigt i relationel koordinering, som designer en proces, der styrker koordination og kommunikation i forhold til et fælles mål. På få uger – er min erfaring – vil I opleve at kerneydelsens kvalitet og effektivitet er steget markant.

Hvad er effekten af relationel koordinering?

Gittell kan dokumentere, at niveauet af relationel koordinering i sundhedsvæsnet har effekt på indlæggelsestid, patientens selvrapporterede funktionsevne.- og smertefrihed efter operationer, antal genindlæggelser på medicinske afdelinger samt de ansattes jobtilfredshed.

I ældreplejen dokumenterer hun også højere jobtilfredshed og øget selvrapporteret livskvalitet hos beboerne, jo højere niveauet er for relationel koordinering.

I luftfart dokumenterer Gittell effekten af relationel koordinering på den tid, der bruges på at få flyene afsted (effektivitet), afgang og ankomst til tiden, tabt baggage, kundeklager (kvalitet).

Når du bruger en erfaren proceskonsulent, der forstår relationel koordinering, til at designe og gennemføre en proces, kan I have berettigede forventninger om at det vil styrke kerneydelses kvalitet og effektivten samt de ansattes jobtilfredshed.

Bo Vestergaard er 2012-2013 konsulent på projekt “Relationel koordinering” med Aalborg sygehus og Glostrup hospital. 14 delprojekter i alt. Fokus er Jody Hoffer Gittells evidensbaserede teori. Projektet er finansieret af Center for Velfærdsledelse. Læs mere her. Bo Vestergaard underviser i relationel koordinering og fair proces. Og træner deltagerne i interventioner, der øger relationel koordinering samt præsentere dem for fair proces strategisk procesdesign, som mellemlederne kan bruge til at ledelse af forandringsprocessen, der skal skabe mere relationel koordinering. Professor Jody Hoffer Gittell har i foråret 2012 anerkendt fair proces strategisk procesdesign, udviklet af Bo Vestergaard, som en praktisk forandringsledelses-teori, når der skal skabes øget relationel koordinering. Se nyheden på forsiden af www.relationalcoordination.org

På Relational Coordination Research Collaborative´s hjemmesiden ved Brandeis University kan du se videopræsentation af mit paper “Leading Unpopular Changes With Fair Proces: Toward a strategic process design”, der fik international udmærkelse da det blev udpeget blandt de top ti procent bedste papers indenfor Management Consulting ved verdens største ledelseskonference “Academy of Managment Meeting”, der blev afholdt i Boston 2012.

Bo Vestergaard er professionel partner i Relational Coordination Research Collaborative.

<div data-configid=”0/9041153″ class=”issuuembed”></div><script type=”text/javascript” src=”//e.issuu.com/embed.js” async=”true”></script>

 

Vil du ha’ et gratis kapitel fra "Byg bro mellem siloerne"?

Få også de populære modeller fra min bog og foredrag "Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”