Byg bro mellem siloerne

Relationel koordinering 2.0 i praksis: 

BYG BRO MELLEM SILOERNE -Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb

 

Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate

Udkom 1.9.2016 – Bestil bogen nu

7-siders uddrag, der viser pointerne via én case. Se anmeldelser

 

Et inspirerende og troværdigt bud på og en god vejledning i, hvordan man kan arbejde med at bygge bro mellem siloerne i offentlige organisationer.

Direktør Martin Østergaard, skolechef Jakob Ryttersgaard og udviklingskonsulent Karen Nygaard, Aalborg Kommune

Om bogen

Siloerne skal ikke rives ned. Siloerne kan noget godt: opbygge solid og dyb faglighed. Det har vi brug for som borgere og patienter. Byg i stedet ”bro” mellem siloerne i form af nye arbejdsgange, så borgeren får den rigtige hjælp – når borgeren er klar. Ikke først når organisationen er klar. Det øger kvaliteten for borgerne og mindsker det samlede ressourcetræk i organisationen.

Praktisk og forskningsbaseret. Bogen viser:

1. hvordan brobygning mellem siloerne løser kvalitets- og effektivitesparadokset i den offentlige sektor

2. de konkrete ledelsesprocesser, som har udmærket sig med en usædvanlig høj succesrate (27 ud af 28 projekter er vellykkede)

3. Konkrete før/efter cases. Se den forskningsbaserede teori “relationel koordinering” omsat i koordinering, som skaber sammenhængende borgerforløb på tværs af siloerne

…ledelsesværktøjerne virkede særdeles godt, da vi skabte en bedre sammenhæng i en type af patientforløb. Bogen formidler teori, værktøjer og eksempler i et lettilgængeligt sprog.

Kirsten Lau Baggesen, klinikchef, Regionshospital Nordjylland

 

Foredrag, workshops og forløb

Målgruppe: Foredraget er perfekt som oplæg til efterfølgende drøftelse på/mellem direktions,-chef og afdelingslederniveauerne.

Form: Jeg holder i udgangspunktet korte summepauser efter hver model, så deltagerne kan nå at forholde oplægget til egen situation. Det øger også spørgelysten. Jeg anbefaler 1,5-2 timer. Hvis to timer er der en pause i midten af oplæg.

Foredrag med workshop: I arbejder med egne, virkelig problemstillinger. Jeg holder flere korte oplæg undervejs. På den måde arbejder I med en reel ledelsesopgave samtidig med at I får lært nogle af værktøjerne fra “Byg bro mellem siloerne”. Jeg anbefaler 4-6 timer.

Skræddersyet forløb: Et brobyggende forløb på tre eller flere workcamps (fx først topledelse og chefniveauerne, dernæst chefer og afdelingsledere og slutteligt ledere og medarbejdere). De skræddersyede forløb tager afsæt i ledelsesprocesserne fra “Byg bro mellem siloerne.” Formålet er at skabe konkrete ændringer i driften.

Booking: fairproces@fairproces.dk

Virker i praksis! Et fantastisk værktøj til at strukturere ledelsesarbejdet i tværgående projekter.

Jens Ravnholt, tidligere projektchef for ”Projekt relationel koordinering”, chefkonsulent i Forbedring, Region Nordjylland

 

Jeg er begejstret for vekselvirkningen mellem teori, praksis og illustrationer. Og tilgangen virker i praksis!

Esther Hjorth Petersen, områdeleder, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Tønder Kommune

 

‘Byg bro mellem siloerne’ rammer lige der, hvor der er brug for det, og giver dejligt konkrete værktøjer til at komme videre i processen.

Ulrikke von Tangen Rothe, projektleder “Helhedsindsats for familier”, Lolland kommune

 

Skarpt og velskrevet. Kobler teori og praksis, så det lever. ”Byg bro mellem siloerne” bliver lige så brugt og tyndslidt som ”Fair proces”-bogen.

Jesper Hansen, teamleder – Miljø, Jammerbugt Kommune

 

Jeg har som projektleder i sundhedsvæsnet anvendt og deltaget i de processer, bogen beskriver. Med stor succes. Bogen er lettilgængelig og bygger på et godt teoretisk fundament med konkrete metoder.

Jenna Rosenqvist Ibsen, overlæge, Aalborg Universitetshospital

 

En bog, som bliver et værktøj, idet læseren ikke behøver at oversætte et teoretisk ”opkog” til en praktisk hverdag. Kort, præcis og relevant. Fagligt velfunderet, men lettilgængelig.

Torben Mangaard Frandsen, teamleder, Hjørring Kommune

 

Vigtig og velskrevet bog. Vi har brugt ledelsesprocesserne til – sammen med medarbejderne på tværs af institutioner og skole – at skabe væsentlige forbedringer for børnene.

Helle Heikendorf, dagtilbudsleder, Aarhus Kommune

 

Jeg har med god gavn brugt flere af værktøjerne i ledelsesarbejdet med at skabe sammenhængende forløb. Bogen er letforståelig, den er tydelig i eksemplificeringen og med gode illustrationer.

Charlotte Buch Gøthgen, overlæge og viceklinikchef med forløbsansvar, Aalborg Universitetshospital

 

I et lettilgængeligt og præcist sprog præsenterer bogen en række vigtige pointer, modeller og værktøjer, som jeg kan bruge i mit tværgående chefsamarbejde.

Peter Larsen, chef for Skole og Dagtilbud, Hjørring Kommune

 

Bogen er en fremragende introduktion til teori og værktøjer bag de ledelsesprocesser, som var afgørende for de mange vellykkede brobyggende projekter.

Hallur Thorsteinsson, programchef, Københavns Kommune

 

De årlige tilbagevendende besparelsesøvelser – mere for mindre – er en udfordring, når du arbejder indenfor den kommunale verden. Vi mangler nytænkning på området. Det kan denne bog ”Byg bro mellem siloerne”. Og så er den forskningsbaseret med en praktisk tilgang, som gør det let at koble sig på som læser.

Theresé Andersen, områdeleder, Handicap Tønder, Social, Arbejdsmarked og Sundhed

 

Jeg deltog i et chefseminar baseret på en proces og værktøjer fra ”Byg bro mellem siloerne”. Det skabte en fokuseret ramme for fælles analyse af sammenhæng i tværgående borgerforløb og potentialet for at bygge bro mellem siloerne.

Frank Kargo, kontorchef, Esbjerg Kommune

 

Bogen sætter fokus på en af de vigtigste akilleshæle i den offentlige sektor i dag – nemlig koordinering af komplekse borgerforløb på tværs af forvaltninger og afdelinger. Efter at have læst bogen sidder jeg med den fulde opskrift på, hvordan vi kan lede brobygning mellem siloerne.

Claus Engstrup, leder af Rehabilitering, Randers Kommune

 

”Byg bro mellem siloerne” gør det tværfaglige arbejde relevant på en ny måde. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv udfordrer bogen vores vane- og silotænkning ved at stille spørgsmålet: Får borgeren den rigtige hjælp til tiden? Gennem praksisnære eksempler, anvisninger og konkrete redskaber udfolder bogen handlemuligheder, så man som læser står tilbage med en lyst til at afprøve nye løsninger og en tro på, at det kan lade sig gøre.

Bogen er spændende, let at forstå, og både relevant og brugbar.

Martin Gredal, distriktsskoleleder, Skovlunde Skole, Ballerup

 

Bogens fokus er helt klart relevant. Vi er organiseret i siloer med stor faglig viden på specialiserede felter – men bagsiden af medaljen er, ar det ofte bliver svært at se, arbejde, planlægge og styre på tværs. Det er en ulempe for borgerne – og i sidste ende for vores velfærdssystem.

Jeg kan godt lide bogens idé om at bygge bro mellem siloerne fremfor at rive dem ned og reorganisere. Modellen for tre grader af sammenhæng i borgerforløb er inspirerende og let at kommunikere.

Bogen er stærk i værktøjsafdelingen. Der er ikke lagt så meget vægt på at beskrive barrierer og faldgruber. Det er både en styrke og en svaghed. En styrke, fordi det er en kogebog, som hviler på forskning. En svaghed, fordi jeg undervejs kan tænke, om det bliver ”lidt for enkelt og let beskrevet”. Men samtidig får det budskabet og ledelsesprocesserne til at stå meget tydeligt frem.

Lene Jensen, sundhedschef, Randers Kommune

 

Jeg har arbejdet med tværgående borger- og patientforløb de sidste 15 år. ”Byg bro mellem siloerne” giver brugbar viden og værktøjer i en kommunal sammenhæng. For det meste let og ligetil at omsætte. Vi har selv brugt flere af de processer og værktøjer, bogen beskriver, til i fælleskab – på tværs af ledelsesområder og faglige domæner – at analysere sammenhæng og koordinering i typer af borgerforløb. Og udvikle løsninger.

Anne-Britt Roesen, forløbskoordinator for senhjerneskadede, Randers Kommune

 

I bogen Byg bro mellem siloerne afløser teori, analysemetoder, værktøjer og erfaringer hinanden i en motiverende argumentation for at fortsætte arbejdet med at skabe kvalitet og effektivitet for alle.

Margit Davies, hjerneskadekoordinator, Ballerup Kommune

 

Bogens hovedpointe er, at ledelsen bør rette fokus mod udvikling af sammenhæng i borgerforløb før fokus på omorganisering Det er jeg enig i. I min optik er de faglige miljøer en forudsætning for, at vi kan rekruttere, udvikle og fastholde de dygtige medarbejdere, så kvaliteten i opgavevaretagelsen kan blive bedst mulig indenfor de givne rammer – herunder de økonomiske rammer. ”Siloer” opstår, hvis de faglige miljøer ikke kan arbejde på tværs og sikre koordinerede og sammenhængende borgerforløb. Her kommer bogen med et konkret bidrag til værktøjskassen i form af en teori, som har vist sin værdi i praksis.

Susanne Mortensen, leder af Træning & Aktivitet, Ballerup Kommune

 

Når jeg læser bogen, sidder jeg hele tiden med spørgsmålet: Har jeg organiseret min egen fagenhed rigtigt, og kan jeg få mere oplevet kvalitet og højere effektivitet med en anden organisering og en styrket ledelsesproces? En rigtig god og relevant refleksion, som bekræfter mig i, at indholdet i bogen er relevant, og den måde, du skriver på, er den rigtige for mig.

Carsten Kaalbye, sundheds- og ældrechef, Mariagerfjord Kommune

 

Jeg har også været én af dem, der har talt om budskabet ”lad os gøre noget smartere sammen”, men jeg har ikke lige vidst, hvordan jeg skulle gribe det an eller få nogen med mig. Her tænker jeg, at “Byg bro mellem siloerne” er et supergodt redskab.

Esther Petersen, områdeleder, Tønder Kommune

 

Evalueringen af ”Tæt på familien” viste, at de brobyggende projekter, som brugte fair proces, klarede sig bedre. Og her er en helt central pointe, som jeg har været vidne til i egen praksis det seneste års tid:

Fair proces forudsætter, at man virkelig styrker ledernes processuelle kompetencer og investerer i løbende sparring omkring netop dette. Vores ledere er ofte dygtige fagpersoner, som har masser af viden, er vant til at være eksperter og vant til at træffe beslutninger. De bliver svært udfordret, når de skal facilitere – de vil også indholdsbestemme.

Hallur Gilstón Thorsteinsson, programchef, Københavns Kommune

 

Den perfekte organisationsstruktur findes ikke, så uanset hvordan man organiserer sig, er man nødt til at dyrke kompetencen til at lede og samarbejde på tværs. Bogen Byg bro mellem siloerne beskriver kort og præcist konkrete metoder og processer, som kan anvendes til at styrke det tværgående samarbejde til glæde for både borgeren, medarbejderen og økonomien. Jeg har selv som overordnet projektleder været med til at udvikle, teste og implementere metoderne. Og ja, de virker i praksis.

Jens Ravnholt, tidligere projektchef for ”Projekt relationel koordinering”, chefkonsulent i Forbedring, Region Nordjylland

 

Særdeles god bog. Velskrevet – konkret med gode cases baseret på forskning. Kan i høj grad anbefales.

Grethe Andersen, pædagogisk leder, Frejlev skole

Uddrag

Slides

Topmøde_Byg bro mellem siloerne